• برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر رامیل اطلاعی در حاشیه کنفرانس بین المللی صمغهای بومی

  • سخنرانی رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در

     مراسم افتتاحیه سومین کارگاه آسیا - اقیانوسیه پروبیوتیک ها

  • اختتامیه سومین کارگاه آسیا- اقیانوسیه پروبیوتیک ها
  • اختتامیه اولین کنفرانس بین المللی صمغهای بومی
  • برگزاری کارگاه توسط دکتر طاهریان از دانشگاه مک گیل کانادا در پژوهشکده
  • پروفسور فیلیپس در اولین کنفرانس بین المللی صمغهای بومی
  • پروفسور نیشیناری از ژاپن در اولین کنفرانس بین المللی صمغهای بومی
  • سخنرانی علمی نماینده دانشگاه ساراتف روسیه در پژوهشکده
  • کارگاه کلوییدهای غذایی در نمایشگاه بین المللی توسط دکتر اطلاعی از دانشگاه لیدز انگلستان
گروه همکاری های علمی بین المللی

این گروه با هدف توسعه روابط علمی بین المللی و فراهم سازی بستر مطلوب در ایجاد مناسبات برون مرزی پژوهشکده ایجاد شده است.

ایجاد ارتباط با مراکز علمی حوزه علوم و صنایع غذایی درسایر کشور ها و تلاش در جهت تعریف طرح های پژوهشی مشترک میان محققین خارج از کشور و اعضای هیأت علمی پژوهشکده از جمله مهمترین فعالیت های این دفتر می باشد. برقراری مناسبات علمی با دانشگاههایی در پاکستان، ترکیه، انگلستان، اتریش، غنا، چین، تایلند، ایتالیا و پرتغال ماحصل هماهنگی های صورت گرفته در این دفتر است.

در حال حاضر، طرح های بین المللی به صورت مشترک میان پژوهشکده و دانشگاههایی از چین، تایلند و مؤسسه تحقیقاتی نیزو هلند و همچنین مرکز تحقیقات گیاهی و غذایی نیوزلند در حال اجرا می باشد.
پیوندها