آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه ها
  • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو شد
  • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد
آزمایشگاه فناوری های نوین               آزمایشگاه فراوری مواد غذایی                                        
کتب علمی مفید
خدمات آزمایشگاه